Σκοπός

Ο σκοπός του προτεινόμενου έργου είναι καταρχήν μέσα από μοντέλα προσομοίωσης να βελτιστοποιηθεί ο σχεδιασμός και η λειτουργία ενός τέτοιου συστήματος, ενώ στη συνέχεια να γίνει η εγκατάσταση μιας μικρής πειραματικής εγκατάστασης για τη μέτρηση της απόδοσής του, ενώ παράλληλα να αξιολογηθούν τα διάφορα υποσυστήματα και το ενιαίο σύστημα. Αναμένεται επιπλέον να αποτιμηθεί η απόδοσή του, να υπολογιστεί το κόστος νερού που προκύπτει από τη λειτουργία μιας τέτοιας μονάδας μικρής κλίμακας και να συγκριθεί με αντίστοιχα κόστη άλλων τεχνολογιών, όχι μόνο με χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, αλλά και συμβατικών.

Ο τελικός σκοπός του έργου [Διβάθμιος RO-Rankine] είναι η κατασκευή και πειραματική διερεύνηση ενός βελτιστοποιημένου συστήματος ηλιακού οργανικού κύκλου Rankine (solar ORC) με δυνατότητα παραγωγής αφαλατωμένου νερού περίπου 2 m3/ώρα, ώστε η παραγωγή πόσιμου νερού με χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας να είναι εφικτή με έναν οικονομικό τρόπο.