Το ΓΠΑ συμμετείχε σε ημερίδα που διοργανώθηκε από τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) στο ΓΠΑ στις 29 Νοεμβρίου 2011. Το θέμα της ημερίδας ήταν η παρουσίαση των προγραμμάτων ΕΣΠΑ του ΓΠΑ και πιο συγκεκριμένα: «ΕΣΠΑ 2007 – 2013: Καινοτόμες δράσεις στο ΓΠΑ – Ενίσχυση της έρευνας, ανάπτυξη υποδομών, εκπαίδευση και απασχόληση του ανθρωπίνου κεφαλαίου». Το έργο [Διβάθμιος RO-Rankine], που συντονίζεται από το ΓΠΑ, παρουσίασε ο Δρ. Γεώργιος Κοσμαδάκης. Η σύντομη παρουσίαση εστιάστηκε στα γενικά στοιχεία του έργου (διάρκεια, συμμετέχοντες φορείς κτλ.), στη γενική περιγραφή των ενοτήτων εργασίας, και στις εργασίες που είχαν διεκπεραιωθεί έως εκείνη τη στιγμή.

  • Ημερίδα στο ΓΠΑ στις 11 Δεκεμβρίου 2014

    Το ΓΠΑ διοργάνωσε διεθνή ημερίδα [...]

  • 29 Νοεμβρίου 2011 – Ημερίδα

    Το θέμα της ημερίδας ήταν η παρουσίαση των προγραμμάτων ΕΣΠΑ του ΓΠΑ και πιο συγκεκριμένα: «ΕΣΠΑ 2007 – 2013: Καινοτόμες δράσεις στο ΓΠΑ – Ενίσχυση της έρευνας, ανάπτυξη υποδομών, εκπαίδευση και απασχόληση του ανθρωπίνου κεφαλαίου».